close

Ano ang Primarya at Sekundaryang Sanggunian?

Primaryang Sanggunian – impormasyong galing sa mismong taong nakasaksi ng pangyayari. Hal. Chavit Singson sa labanang Pacquiao vs. marques

Sekondaryang Sanggunian – tawag sa impormasyong galing sa iba, nalaman lang natin dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. Hal. aklat, diyaryo,aklat

Tags : Kahulugan
Close Bitnami banner
Bitnami