close

Mga Ideolohiyang Laganap sa Buong Daigdig

Ideolohiya at Konserbatismo

Liberalismo At Kapitalismo
Demokrasya,Sosyalismo,at Komunismo
Ano ang IDEOLOHIYA?
Angideolohiyaay nagsisilbing kaisipan , panuntunan , o pundasyon ng sistemang pang-ekonomiya at halaal , o kilusan.
Sino ang tagapagtaguyod ng konserbatismo?Ano ang mga katangian nito?
Edmund Burke (1729-1797)
Isang Irish
mambabatas
manunulat
pilosopo

Ang Liberalismo
kinilala ng liberalismo ang kakayahan ng isang indibidwal na makapag-ambag sa lipunan sa iba’t ibang paraan , kapasidad , at antas.
Dalawang mahalagang konsepto ang nakapaloob sa liberalismo

Kapitalismo
Ayon sa kapitalismo , bunga ng pagpapahalaga ng kapitalista sa sariling interes , nakiknabang din ang mga namimili.

Demokrasya
Ang demokrasya ay isang ideolohiya at uri ng pamahalaan na pantay na karapatan at kalayaan anuman ang kanilang kinabibilangan lahi , kasarian , o relihiyon.

Sosyalismo
Ang sistemang sosyalismo ay nakabatay sa pantay , sama-sama , at makataong pamamalakad.

Komunismo
Ang mga kagamitan sa produksiyon ay kolektibong pagmamay-ari at pinangangasiwaan ng lahat ng mamamayan. Pantay-pantay ang karapatan ng bawat isa. Sa sosyalismo , ang pagmamay-ari ay nasa kamay pa ng estado. Wala nang pangangailangan sa estado kung kaya kusa na itong mawawala (withering away of the state).

Utilitarianismo
Sumusuporta sa bayang prinsipyon ”pinakamabuti para sa nakararami” (the greatest good for the greatest number).
Laissez Faire Economics
Naniniwala na mas makabubuti sa oamilihan na maging malaya ito mula sa anumang anyo ng kontrol o manipulasyon ng pamahalaan

Kapitalismo at Liberalismo
Parehong nagbibigay-diin sa kahalagahan ng indibidwalismo at personal na kalayaan
Ang kapitalismo ay tumutukoy sa sistemang pang- ekonomiya.
Ang liberalismo ay tumutukoy sa sistema ng gobyerno.

PASISMO
Ang pasismo ay nakabatay sa paniniwalang napapailalim ang kapakanan ng mamamayan ang tunguhin at interes ng estado.

PEMINISMO
Ang peminismo ay tumutukoy sa idelohiya na nagsusulong ng kagalingan pagtatamasa ng mga karapatang taglay ng kalalakihan.

TUNGGALIAN NG IDEOLOHIYA
Sa napakaraming pagkakataon , ideolohiya ng mga bansa at maging ng iba’t ibang puwersa sa loob ng isang bansa.

MGA HALIMBAWA NG PROXY WAR
north at south korea
north at south vietnam

Tags : Society and Culture
Close Bitnami banner
Bitnami