close

Mga Idyomatikong Pahayag: Paano Sasabihin sa Ibang Wika

Tinatawag na idyoma ang natatanging gamit ng ilang partikular na kombinasyon ng mga salita sa isang wika, mga kombinasyon ng mga salitang mayroon nang kahulugang iba sa indibidwal na mga salitang bumubuo rito.
Nabubuo ang mga idyoma ng isang wika sa loob ng mahabang panahon, nagpapasalin-saling pasalita hanggang maging matatag sa dila ng bayan, sa paraang hindi na malaman ngayon kung bakit atpaano.

At dahil nga hindi madaling ipaliwanag ang mga idyoma, sinabi nina Almario et al, sa kanilang Patnubay sa Pagsasalin, na “ang mga idyoma ay parang patibong; nakatago ang panganib, hindi lantad,” at maaaring nabitag ka na ng patibong bago mo pa man mamalayan ang panganib na napasukan mo.

Ano itong bitag na ito? Kung ikaw ay nagsasalin ng alin mang teksto mula sa isang wika tungo sa ibang wika, maaaring magkamali ka ng pagpapakahulugan sa mga idyoma at kung gayon ay masisira ang iyong salin.
Kung patibong ang mga idyoma sa isang human translator, paano na kaya kung machine translator ang magsasagawa ng pagtutumbas? Dahil partikular sa isang wika ang mga idyomatikong pahayag, paano ito sasabihin sa ibang wika?
Para sa papel na ito, gagamiting nagkakapalitan ang idyomatikong pahayag at idyoma.

Mga katangian ng idyomatikong pahayag

Sinasabing idyomatiko sa isang partikular na wika ang isang pahayag kung natural ang daloy at katanggap-tanggap ang kawastuang gramatikal para sa isang taal na nagsasalita ng wikang pinag-uusapan.

Ginagamit ang mga idyomatikong pahayag sa pang araw-araw na komunikasyon, pasalita man o pasulat – mula sa mga tsikahan hanggang sa diyaryo, radyo, telebisyon, akademikong talakayan, siyentipikong paglalahad, maging sa mga nobela, kuwento, tula at iba pang anyong pampanitikan. Karaniwang maikli, matipid, at naglalarawan, ang idyomatikong pahayag ay naghahatid.

Hit the sack – hatawin ang sako? O matulog?
Kick the bucket – sipain ang balde? O mamatay?
To a man – sa isang lalaki? O parang iisang tao?
She has a tongue – May dila siya? O bungangera siya?o PAREHO?
Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami