close

Pitong Tungkulin ng Wika

Interaksyonal
nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal.

Instrumental
tumutugon sa mga pangangailangan.

Regulatori
kumokontrol, gumagabay sa kilos/asal ng iba.

Personal
nakapagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon.

Imajinativ
nakapagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan.

Heuristik 
naghahanap ng mga informasyon/datos.

Informativ nagbibigay ng informasyon/datos.

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami