close

Paano Sumulat ng Sanaysay Para sa mga Mag-aaral

Ang pagsulat ng sanaysay ay isa sa mga karaniwang ipinagagawa ng isang guro upang sanayin ang mga mag-aaral sa paglikha ng isang sulatin. Ang guro ay karaniwang nagbibigay ng mga paksang pagpipilian upang maging tema ng sulatin na gagawin ng mag-aaral. Ang tema ay maaaring isang sitwasyon o kaganapan o pwedeng isang tao o kagamitan na may kaugnayan sa pang araw-araw na pamumuhay.

Ang balangkas ng isang sanaysay ay kinapapalooban ng panimula, katawan at pangwakas na bahagi. Sa panimula ay dapat mong ipaalam ang iyong pangunahing punto at ipaliwanag kung bakit ang paksang ito ay mahalaga. Sa bahaging katawan ay dapat mong talakayin nang sunod-sunod ang mga pangalawang punto na tumutulong upang patunayan o suportahan ang iyong pangunahing punto. Ang pangwakas ng bahagi ay kinapapalooban ng pag-uulit ng pangunahing punto at ng mga pangalawang punto sa pinaikling paraan.

Para makabuo ng isang sanaysay, nararapat na ikaw ay bumuo ng iyong pangunahing punto. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng iyong sanaysay. Ito ay kinapapalooban ng iyong kuru-kuro o pagtingin tungkol sa paksang ibinigay ng guro. Maaari kang manaliksik muna sa Internet upang malaman mo ang mga pagtingin ng iba’t-ibang tao tungkol sa paksa ng iyong sulatin.

Mula sa iyong pangunahing punto ay dapat ka ring bumuo ng dalawa hanggang tatlong pangalawang punto na siyang magpapatibay sa iyong nabuong pangunahing punto. Ang mga pangalawang punto ay dapat mong talakayin nang sapat upang maliwanagan nang husto ang mga makakabasa ng iyong akda. Dapat mo ring ipakita kung paano tumutulong o sumusuporta ang bawat pangalawang puntong iyong nabuo sa iyong pangunahing punto.

Ang bahaging pangwakas ay nagsisilbing paraan upang mas matandaan ng mga makakabasa ng iyong sinulat ang pangunahing punto na iyong tinukoy at tinalakay sa iyong sulatin. Ito ay nagsisilbing pinaikling anyo ng iyong buong sanaysay. Dito ay uulitin mo sa maikling pananalita ang iyong pangunahing punto at kung paano tumutulong na patatagin ang iyong pangunahing punto sa pamamagitan ng pag-uugnay ng iyong mga pangalawang punto sa iyong pangunahing punto.

Tags : Wika
Close Bitnami banner
Bitnami